Pagdating ng mga espanyol

Naitalâ sa aklat na iyon na ang isang pangkat ng mga tao ay tinawag na Filipino sa unang pagkakataon, at ang mga táong iyon ay mga katutubo ng Filipinas.

Ang ilan sa mga pamansag na iyon ay ang mga sumusunod: Simula naman noong dekada 1880, marami nang mayayamang katutubong pamilya ang nagpapadala ng kanilang mga anak sa Espanya upang doon magkolehiyo.

Iba’t iba ang lahi ng mga katutubong mag-aaral na iyon. Upang magkaroon sila ng sarili at iisang pagkakakilanlan habang nása ibang bayan, tinawag nila ang kanilang mga sarili na Filipino, na ang kahulugan ay “taga-Filipinas.” Iyon ang payak at tangi nilang layunin kung bakit nila tinawag ang mga sarili nang gayon.

At hindi rin lámang naman ang mga tao sa kapuluang ito ang mga Indio o taga-Silangan.

Ang mga Indian, Tsino, Hapones, Indones, Malayo, Siames, Biyetnames, at iba pa ay mga Indio rin.

Kayâ, ang Filipinas ay naging las Islas Filipinas (Kapuluang Pilipinas).

Ang mga awtoridad na Espanyol sa las Islas Filipinas ay palagiang nagpapadala ng mga ulat sa hari ng Espanya tungkol sa kapuluan, at ang mga misyonerong Espanyol ay palagian ding naglalathala ng mga aklat tungkol naman sa mga pangangaral nila sa kapuluan din.Maraming Espanyol ang isinisilang sa mga kolonyang iyon.Upang magkaroon ng wastong pagkakakilanlan ang mga Espanyol, gumamit sila ng kanya-kanyang mga pamansag batay sa mga sinilangan nilang pook.Dapat ay may sariling pamansag ang mga Indio sa kapuluang ito.Nang magsulat na si Chirino ng aklat tungkol sa pangangaral niya sa kapuluan, tinawag din niyang Indio ang mga katutubo sa kapuluang ito, dahil ganoon nga ang tawag nilang mga Espanyol sa mga ito.Ayon nga kay Jose Rizal sa isang liham na may petsang ika-13 ng Abril 1887, sila ay: Sa panahon ng pananakop ng Espanya, naging Romano ang palatitikan o ortograpiya ng mga katutubong alpabeto.

Comments are closed.